Xây dựng Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh thành tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị

Thứ tư - 09/05/2018 13:59 609 0
Phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Kính thưa: GS.VS.TSKH. Đặng Vũ  Minh – Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thưa các vị đại biểu khách quý!
Thưa toàn thể Đại hội!
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương; thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại biểu tham dự Đại hội. Xin gửi tới quý vị đại biểu và các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp!
Thưa toàn thể Đại hội!
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật được thành lập cùng với dịp tái lập tỉnh, đến nay đã tròn 20 năm đồng hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Trải qua 04 kỳ đại hội -  Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc, đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình: Đã tập hợp được đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong tỉnh và những trí thức quê Hải Dương đang công tác và học tập ở ngoài tỉnh, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều nhất tâm huyết và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Khoa học - Hiệu quả” đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Liên hiệp hội đã trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và động viên giới trí thức tích cực tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội đối với các hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức.
 Tích cực tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xã hội hóa công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống xã hội, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; là lực lượng quan trọng thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống cũng như trong việc tổ chức các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu về khoa học và công nghệ.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Bí thư tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị

Thưa toàn thể Đại hội!                                                         
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong nhiệm kỳ qua còn một số những hạn chế như: Hoạt động còn chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức và của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà, chưa đáp ứng được yêu cầu và những đòi hỏi ngày càng cao trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nội dung và phương thức hoạt động hội chưa có nhiều đổi mới; chưa tập hợp, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức trong tỉnh vào tổ chức Hội. Việc khai thác tiềm năng của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ của tỉnh còn hạn chế, đặc biệt là với trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, trí thức có trình độ cao là người Hải Dương ở tỉnh ngoài, nước ngoài. Liên hiệp hội chưa chủ động tham gia với tỉnh những chương trình, dự án khoa học lớn nhằm giải quyết một số vấn đề quan trọng, cấp bách trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội về lĩnh vực khoa học công nghệ mang tính độc lập của hệ thống Liên hiệp hội chưa được phát huy; việc tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống còn hạn chế.
Tôi đề nghị tại Đại hội này, các đại biểu cần tích cực tham gia phát biểu ý kiến, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là tập trung phân tích những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, thảo luận, đề ra những nhiệm vụ giải pháp, biện pháp trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ tới để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.
Thưa toàn thể Đại hội!
Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập ngày một sâu rộng với khu vực và thế giới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư đang có những tác động sâu sắc và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của những nước đang phát triển, nhất là về khoa học công nghệ và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
Để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới, hệ thống Liên hiệp Hội cần phát huy mạnh mẽ những ưu điểm, làm tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa trí tuệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học vào việc phát triển khoa học kỹ thuật tỉnh nhà, tổ chức các hoạt động có hiệu quả để góp phần xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Tôi cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng thời đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là, Liên hiệp hội cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền các định hướng, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và công tác Hội; giúp các trí thức, nhà khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm và phát huy những phẩm chất tốt đẹp đối với đất nước, dân tộc. Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, đặc biệt là lớp trí thức trẻ; trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả.
Hai là, Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. Bên cạnh việc từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, cần chú trọng lựa chọn những cán bộ hoạt động hội, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, có phẩm chất chính trị tốt, tận tụy với công tác hội, am hiểu công tác vận động trí thức. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với bối cảnh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội. Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hợp tác về khoa học và công nghệ với các ngành, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong và ngoài tỉnh.
Hình thành môi trường dân chủ, rộng mở, thuận lợi để tập hợp, đoàn kết đông đảo các trí thức, nhà khoa học hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực. Tạo điều kiện thuận lợi cũng như chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng để đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước; để trí thức đi đầu trong việc truyền bá những tinh hoa tri thức của nhân loại trong cộng đồng, góp phần thiết thực nâng cao dân trí; áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; tích cực, chủ động tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới; là lực lượng xung kích xây dựng phong trào thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật trong toàn tỉnh.
Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 18/2/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu: đến năm 2020 là xây dựng Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở địa phương, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương; tập hợp được trên 70% trí thức khoa học và công nghệ vào hệ thống Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.
Bốn là, tiếp tục chủ động tham gia thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Tham mưu, đề xuất cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Liên hiệp hội phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Tỉnh, nhất là đối với công tác vận động trí thức.
Năm là, việc xây dựng và phát triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh không chỉ là trách nhiệm và bổn phận của đội ngũ cán bộ chuyên trách Liên hiệp hội hay của các trí thức, nhà khoa học; mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Vì vậy, tại Đại hội này, Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật trong tình hình mới; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết, để Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thưa toàn thể Đại hội!
Bên cạnh việc thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Tôi mong rằng, Ban Chấp hành Liên hiệp hội khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, lãnh đạo và tổ chức thắng lợi các phong trào và mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.
Kính thưa quý vị đại biểu. Thưa Đại hội!
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc”. Với truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, với một đội ngũ đông đảo bao gồm nhiều nhà khoa học và công nghệ tài năng và tâm huyết - là vốn liếng quý báu của tỉnh, tôi tin tưởng rằng, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh nhà sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hải Dương, xin chân thành cảm ơn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các Ban, Ngành Trung ương thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, giúp đỡ tỉnh Hải Dương nói chung và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương nói riêng, mong rằng thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí.
Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
Chúc Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ V thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây