Toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tại Đại hội Liên hiệp Hội tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ bảy - 03/12/2022 09:26 246 0
Ngày 30/11/2022, tại phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã có bài phát biểu sâu sắc tới Đại hội. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh xin trân trọng giới thiệu tới độc giả toàn văn bài phát biểu quan trọng này.
 
4
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội VI của Liên hiệp các Hội KH&KT
tỉnh Hải Dương
 “Thưa toàn thể Đại hội!
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương - một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự Đại hội và qua các đồng chí cho tôi gửi lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương cũng như đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh.
Thưa toàn thể Đại hội!
Trí thức luôn luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm trong suốt quá trình cách mạng, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Trí thức là vốn quý của dân tộc, thể hiện trình độ trí tuệ của nhân dân, và có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam chủ nghĩa xã hội. 
Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trí thức Việt Nam luôn sát cánh cùng giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân lao động cả nước đoàn kết, phấn đấu, cống hiến tài năng và trí tuệ, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc. Khẳng định đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng, đánh giá cao sự cống hiến của đội ngũ trí thức, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thông qua một nghị quyết quan trọng - Nghị quyết số 27 - NQ/TW "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".
Đại hội lần thứ XII, XIII của Đảng đã mở hướng cho lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam bằng việc đánh giá đúng vai trò của trí thức và động viên kịp thời trí thức; chỉ ra những thời cơ để trí thức tận dụng và những thách thức để trí thức vượt qua; xác định những nội dung lao động sáng tạo của trí thức trong điều kiện mới và nêu lên các chủ trương mang tính giải pháp để xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam - “lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng” trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
Thưa toàn thể Đại hội!
Hải Dương - vùng đất địa linh nhân kiệt, trong lịch sử từng được coi là “phên dậu phía đông” của Kinh thành Thăng Long, là vùng đất văn hiến có truyền thống hiếu học, quê hương của nhiều nho sĩ, Trạng nguyên Việt Nam và Thủ khoa Đại Việt. Theo sách: “Tiến sỹ nho học Hải Dương” thì tỉnh Hải Dương có 470 tiến sỹ nho học trong tổng số 2.896 tiến sỹ trong cả nước từng được ghi danh trong Văn miếu Quốc Tử Giám. Làng Mộ Trạch, huyện Bình Giang được tôn phong là "Làng tiến sĩ" với 39 tiến sĩ dưới các triều đại phong kiến. Văn Miếu Mao Ðiền  - Văn Miếu trấn Hải Dương xưa là một minh chứng cho truyền thống hiếu học của người xứ Ðông. Ngày nay, còn có rất nhiều giáo sư, tiến sỹ người Hải Dương nổi danh trong và ngoài nước.
Trong suốt thời gian qua, đội ngũ trí thức Hải Dương đã phát triển ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, giàu tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, luôn gắn bó và đồng hành với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bằng những hoạt động sáng tạo, đội ngũ trí thức trong tỉnh đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hải Dương, được các cấp ủy Đảng, Chính quyền và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao.
Thưa toàn thể Đại hội!
Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình: là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Hải Dương ở cả trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức được đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật đã tăng nhanh về số lượng và nâng lên về chất lượng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương đã chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các Hội thành viên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội đối với các hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Bước đầu đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất với Tỉnh một số vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; làm tốt hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xã hội hoá công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Hằng năm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương và các Hội thành viên đã tổ chức được hàng nghìn cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật; phát hành hàng nghìn bản tin, ấn phẩm chuyên đề về khoa học, kỹ thuật phục vụ cho hàng chục nghìn lượt người trên địa bàn tỉnh. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật từng bước được quan tâm, thúc đẩy góp phần tham gia thiết thực vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường tại địa phương. Đặc biệt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương đã trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy phong trào “Quần chúng nhân dân tiến quân vào khoa học công nghệ”, thúc đẩy có hiệu quả các hoạt động sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống cũng như trong việc tổ chức các giải thưởng, hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ, kỹ thuật; đã chú trọng việc tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp về khoa học và công nghệ.
Với những thành tích đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp này, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương, Tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những đóng góp, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hải Dương của đội ngũ trí thức khoa học & công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương.
Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng, hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương còn chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức và của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, với yêu cầu và những đòi hỏi của sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Hải Dương. Hệ thống tổ chức, bộ máy còn nhiều bất cập; nội dung và phương thức hoạt động hội chưa có nhiều đổi mới; môi trường tập hợp trí thức còn thiếu hấp dẫn, chưa đáp ứng yêu cầu mới đặt ra. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương chưa thật chủ động tham gia giải quyết những vấn đề lớn của Tỉnh; công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đối với trí thức còn chưa được coi trọng đúng mức; việc tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương chưa thực sự là lực lượng nòng cốt đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực chính trong xây dựng và phát triển bền vững tỉnh Hải Dương.
Thưa toàn thể Đại hội!
Hiện nay, toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang ra sức phấn đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Dự báo trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự bùng nổ của đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, mọi địa phương và cả tỉnh Hải Dương. Điều đó đòi hỏi các tổ chức khoa học và công nghệ trong tỉnh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà, đặc biệt là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh một cách nhanh chóng và bền vững.
Tại diễn đàn Đại hội này, Tôi cơ bản đồng tình với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương nhiệm kỳ VI (2022 - 2027) do Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương đã nêu ra trong Báo cáo trình Đại hội; đồng thời, nhấn mạnh, lưu ý thêm một số vấn đề sau:
Một là, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về trí thức, phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương ngày càng lớn mạnh, đạt chất lượng cao, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X; Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X. Phấn đấu xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, điều hoà, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển hệ thống tổ chức của cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương và các hội thành viên. Nghiên cứu xây dựng, thành lập Hội Khoa học và kỹ thuật trực thuộc ở cấp huyện. Bên cạnh việc từng bước hoàn thiện tổ chức, cần chú trọng lựa chọn những cán bộ hoạt động hội, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, có phẩm chất chính trị tốt, tận tuỵ với công tác hội, am hiểu công tác vận động trí thức.
Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với bối cảnh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội, hình thành môi trường dân chủ, rộng mở, thuận lợi để tập hợp, đoàn kết đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương cần giải quyết tốt các nhiệm vụ:
- Tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Tỉnh những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển địa phương. Tiếp tục chủ động thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án lớn về kinh tế - xã hội trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương phải thực sự trở thành một bộ phận tham mưu tin cậy của Tỉnh, nhất là đối với công tác vận động trí thức.
- Tạo môi trường và các điều kiện để trí thức đi đầu trong việc truyền bá những tinh hoa tri thức của nhân loại trong cộng đồng, góp phần thiết thực nâng cao dân trí. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng Bản tin “Khoa học và Ứng dụng” và Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương. Tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Phổ biến kiến thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2030”. Xây dựng Đề án đưa các công trình khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh.
- Tích cực, chủ động tham gia công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất, đời sống, nhất là những yêu cầu cấp thiết đang đặt ra trong thực tiễn đời sống, sản xuất trên địa bàn tỉnh. Là lực lượng xung kích xây dựng phong trào thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật rộng khắp trong toàn tỉnh. Tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật.
- Phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong hoạt động khoa học công nghệ nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo trí thức khoa học công nghệ tham gia hoạt động Hội và thực hiện nghiên cứu các chương trình, đề án lớn của tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp, cống hiến cho địa phương; đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ.
- Định kỳ 2 năm một lần chủ động tham mưu tổ chức để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh gặp mặt đối thoại và tôn vinh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, cán bộ kỹ thuật tiêu biểu và những nhà khoa học có công trình, đề tài nghiên cứu xuất sắc vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18/5.
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương cần khẩn trương phối hợp với các ngành hữu quan tham mưu cho Tỉnh xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về: khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; phổ biến kiến thức; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; về tôn vinh trí thức; ... nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng của đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương.
Ba là, xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương không chỉ là trách nhiệm và bổn phận của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ mà còn là trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị của Tỉnh. Vì vậy, cấp uỷ và chính quyền các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương trong tình hình mới; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm, hỗ trợ của các cấp uỷ, chính quyền đối với hoạt động Hội nói chung và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương nói riêng; bổ sung, hoàn thiện các quy định, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết, để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thưa các vị đại biểu và các đồng chí!
Cấp ủy, Chính quyền các cấp cùng với nhân dân trong tỉnh luôn tin tưởng và mong rằng, với đội ngũ đông đảo hơn 65.000 trí thức trong tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương và đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tỉnh nhà, sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững tỉnh Hải Dương. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ này, sẽ chủ động, tích cực hơn nữa, cùng với toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong đó quan điểm phát triển xuyên suốt, bao trùm Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là “Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương”.
 Một lần nữa, tôi xin chúc các vị đại biểu và các đồng chí sức khoẻ, thành công, hạnh phúc!
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây