Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 42 của Bộ chính trị

Thứ năm - 19/11/2015 02:44 364 0

Ngày 18/11/2015, Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh ( Liên hiệp Hội ) báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 09- KH/TU, ngày 18/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước". Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, sở Nội vụ. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh ủy, hệ thống Liên hiệp Hội đã hoàn thành cơ bản 05 nhiệm vụ và các giải pháp được xác định trong hai văn bản trên, cụ thể là:

1. Tiếp tục củng cố kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội

Hệ thống tổ chức của Liên  hiệp Hội tiếp tục được củng cố và phát triển, đã kết nạp thêm 02 Hội thành viên. Các Hội thành viên đã thành lập 222 huyện hội, Chi hội, Câu lạc bộ, Trung tâm, Công ty trực thuộc kết nạp thêm 5030 hội viên. Đến nay, hệ thống Liên hiệp Hội có 26 Hội thành viên, 10 hội viên tập thể, 01 Trung tâm trực thuộc; các hội thành viên có tổng số 147 huyện hội, 1217 Chi hội, Câu lạc bộ, Trung tâm, Công ty trực thuộc với gần 36.000 hội viên.

Đối với cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhất trí cho thành lập thêm 02 Ban, bổ sung  thêm 02 biên chế năm 2013, đến năm 2014 thêm 02 biên chế. Như vậy, cơ quan Liên hiệp Hội, ngoài Thường trực, có Văn phòng, và 02 Ban, tổng biên chế là 11 người.

2. Kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội

- Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức, là một nhiệm vụ trọng tâm, được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo và thực hiện. Đặc biệt, từ khi có Đề án Phổ biến kiến thức, hoạt động này được triển khai thuận lợi, thu nhiều kết quả, thông qua các hình thức:

+Tổ chức được 27 lớp đào tạo, bồi dưỡng từ 3 ngày trở lên cho 994 học viên.

+ Cơ quan Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tổ chức, phối hợp tổ chức được 1.265 buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề cho 122. 871 lượt người;         1.700 hội nghị, hội thảo cho 39.176  lượt người; các hội viên tập thể tổ chức được  2. 852 buổi tập huấn cho 151. 874 lượt người; 7. 796 hội nghị, hội thảo cho 29. 874 lượt người.

+ Xuất bản 100.000 cuốn tập san, bản tin, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, trên 943.000 tờ rơi. Xây dựng 60 chuyên mục 20 buổi tọa đàm trên truyền hình tỉnh.

- Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội: Hệ thống Liên hiệp Hội đã tham gia tư vấn được gần 30.000 vụ việc về các lĩnh vực pháp luật, giáo dục, xây dựng, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ; phản biện được trên 30 chương trình, đề án, như: Quy hoạch giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Đề án: Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản công nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Đề án: Quy hoạch tổng thể khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc giai đoạn 2007 - 2010 và đến năm 2020...v.v

-Hoạt động khoa học:

+ Về nghiên cứu khoa học,  hệ thống Liên hiệp Hội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai nhánh các đề tài với tổng số 88 nội dung nghiên cứu  với tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Các hội viên tập thể triển khai 525 đề tài dự án với tổng kinh phí 133 tỷ đồng.

+Về tổ chức các Giải thưởng, Liên hiệp Hội Hải Dương – Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương 5 năm một lần. Lần thứ III – 2011 có  57 Công trình tham gia xét thưởng, trong đó có 32 Công trình được UBND tỉnh Khen thưởng.   Liên hiệp Hội vận động, thu nhận và gửi 18 Công trình  tham gia Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kết quả được 01 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 Khuyến khích.

+ Về tổ chức các Hội thi, Liên hiệp Hội phối hợp với một số cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thành công 2 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh tham gia 2 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Tổng số có 174 giải pháp tham dự thi, trong đó có 74 giải pháp đoạt giải ở cấp tỉnh, 07  giải pháp đoạt giải toàn quốc.

+ Về tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng, Liên hiệp Hội chủ trì phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức được 5 Cuộc thi. Tổng số có 69 giải pháp tham gia Cuộc thi toàn quốc, trong đó có 10 giải pháp đoạt giải, gồm 01 giải Nhất, 02 giải Ba và 07 giải Khuyến khích.
3. Tiếp tục thể chế hóa, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Liên hiệp Hội

Ngay sau khi Chỉ thị 42 ban hành, Liên hiệp Hội đã tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung và ban hành Kế hoạch của Tỉnh ủy để thực hiện Chỉ thi 42. Liên hiệp Hội tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Quy chế  phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hải Dương với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Đảng đoàn, ban cán sự Đảng và một số sở, ngành, đoàn thể có liên quan. Liên hiệp Hội báo cáo Thường vụ Tỉnh ủy đề án Củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan Liên hiệp Hội theo đề án số 327/BNV-TCPCP ngày 19/1/2012 của Bộ Nội vụ về kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp các Hội KH&KT ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Liên hiệp Hội trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội giai đoạn 2010 -2015; ban hành Quyết định cho phép tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII ( 2010-2011), lần thứ VIII ( 2012-2013), lần thứ IX ( 2014-2015), tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ Côn Sơn lần thứ III-2011, tổ chức Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng hằng năm trên địa bàn tỉnh. Hằng quí, Đảng đoàn Liên hiệp Hội đều có báo cáo hoạt động với Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

 4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp Hội

 Là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ,  Liên hiêp Hội luôn nhận được sự  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thể hiện cụ thể trên các mặt:

- Tạo  môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức, thể hiện qua việc phê chuẩn, ban hành các văn bản tạo điều kiện thuân lợi cho hệ thống Liên hiệp Hội hoạt động, như ban hành Quy chế, về phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hải Dương với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Đảng đoàn, ban cán sự Đảng và một số sở, ngành, đoàn thể có liên quan.  Lãnh đạo tỉnh đồng ý hỗ trợ cho mỗi hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ là 20 triệu đồng/Hội; đồng ý cho Liên hiệp hội triển khai Đề án Phổ biến kiến thức của Liên hiệp hội giai đoạn 2010 – 2015…

          -Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho phép Liên hiệp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh hưởng ứng Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam; Hội thi,  Cuộc thi sáng tạo Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc. Các buổi lễ tổng kết Hội thi, Giải thưởng, được tổ chức trọng thể, đôi khi được truyền hình trực tiếp trên truyền hình, luôn có sự tham dự của đạo tỉnh. Những tác giả, đồng tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật đọat giải toàn quốc, về tỉnh, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng.

Vào dịp tết cổ truyền, lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà cho một số trí thức tiêu biểu của tỉnh.    
5. Xây dựng và triển khai các đề án, Liên hiệp Hội đã xây dựng và triển khai được 4 đề án, bao gồm:

  -Đề án Phổ biến kiến thức của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2010-2015

  - Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội 

  - Xây dựng Quy chế hoạt động và phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hải Dương với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Đảng đoàn, ban cán sự Đảng và một số sở, ngành, đoàn thể có liên quan.       
- Xây dựng  Quy định hoạt động tư vấn, phản biên và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hải Dương thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. Liên hiệp Hội đã dự thảo, xin ý kiến các cơ quan có liên quan, sẽ trình UBND tỉnh thời gian tới.

Còn đề án “Khuyến khích, thu hút tôn vinh trí thức có trình độ cao tham gia xây dựng quê hương”, do một số điều kiện khách quan nên chưa được xây dựng triển khai.

Trong phương hướng hoạt động thời gian tới, Liên hiệp hội đề ra 05 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng, củng cố tổ chức, thu hút ddoong đaot đội ngúi thức khoa học công nghệ; hướng các hoạt động về cơ sở theo phương châm thiết thực, hiệu quả, góp phần vào xây dụng, phát triển kinh tế xã hội ủa tỉnh. 

Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban, ngành trong tỉnh đồng tình với đánh giá, những kết qủa mà Liên hiệp Hội đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh ủy. Liên hiệp Hội đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.Thông qua kết quả hoạt động thực tế, vai trò vị thế của Liên hiệp Hội ngày một nâng cao. Thời gian tới, Đảng đoàn Liên hiệp Hội cần quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa chức năng của Đảng đoàn; tập hợp đội ngũ trí thức khoa học công nghệ cả số lượng và chất lượng; phát huy những thành tích đạt được thời gian qua, hoàn thành những nội dung trong Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị… Thường trựcTỉnh ủy nhất trí giao cho Liên hiệp Hội một số công việc cụ thể là, tiếp tục triển khai Đề án Phổ biến kiến thức giai đoạn 2015-2020; tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt trí thức tiêu biểu 2 năm một lần; cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng tiêu chí, hội thảo với các cơ quan chức năng để xuất bản cuốn sách: “ Những trí thức tiêu biểu người Hải Dương từ năm 1945 đến nay”; hằng năm, chuẩn bị báo cáo, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy.

                                                                 Đại Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây