Công lao của Đảng, Bác Hồ và bức tranh xuân mới của dân tộc

Thứ ba - 07/02/2017 21:37 440 0
Lịch sử Đảng ta trùng hợp với mùa xuân của dân tộc, càng làm cho mùa xuân trở nên có ý nghĩa hơn. Đời người bắt đầu từ mùa xuân, mùa của sự sống, sự hồi sinh của vạn vật. Đảng ta cũng bắt đầu từ mùa xuân làm cho Đảng ta luôn tươi trẻ, tràn trền sức sống để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến đích cuối cùng, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang.

Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng của sự chuyển giao trời đất, chúng ta càng tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh đã mang lại mùa xuân độc lập, tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân, tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu-Người sáng lập rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thé giới, nhà báo lổi lạc. Người “hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”, một chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình và tiến bộ của loài người trên khắp năm châu.
Ngày 3-2-2017,  Đảng ta 87 tuổi, cũng là 87 mùa xuân trưởng thành và hoạt động của Đảng. Còn nhớ, đầu thế kỷ XX dân tộc Việt Nam còn sống trong sự tàn bạo  của chủ nghĩa thực dân Pháp và chế độ phong kiến đã suy tàn. Khát vọng độc lập dân tộc và phát triển đát nước đã thức đẩy nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân ta nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Nhưng những phong trào đấu tranh đó đều không thành công vì thiếu đường lối đúng. Mùa Xuân 1930, kế thừa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và các tổ chức cộng sản tiền thân, Đảng cộng sản Việt Nam  đã ra đời với cương lĩnh đúng đắn đã đưa cách mạng Việt Nam ra khỏi bế tắc, khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo, đánh dấu bước ngoặc của cách mạng Việt Nam. Đó là Đảng cách mạng chân chính do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh sâng lập và rèn luyện.
Nhìn về lịch sử Đảng ta, từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đó là: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đó là một chấm son rạng rỡ dưới ngọn cờ vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng và nhân dân ta vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh, hậu quả của thực dân mới ở Miền Nam, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ quyền dân tộc vừa từng bước khảo nghiệm thực tiễn, tìm tòi con đường đổi mới. Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng (12-1986) đã quết định đường lối đổi mới toàn diện của đất nước, được toàn dân ta đồng lòng hưởng ứng.  Đến nay, sau 30 năm đổi mới (1986-2016), đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghiã lịch sử, trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đất nước bước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hoá - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. 
Để có được những thành tựu trên là do Đảng ta có  đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân ủng hộ, tích cực thực hiện. Đảng đã nhận thức, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và vận dụng kinh nghiệm kinh tế phù hợp với Việt Nam; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và xây dựng CNXH, đồng thời nhạy bén, sáng tạo, kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách phù hợp cho từng giai đoạn cách mạng khi tình hình thế giới và trong nước thay đổi.
 Sự nghiệp cách mạng Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nổ lực không ngừng phấn đấu, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện đường lối đổi mới. Sự nghiệp đổi mới được bạn bè quốc tế ủng hộ, hợp tác, giúp đở.
Trải qua quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế và tác động của nền kinh tế thị trường đã kéo theo những tác động tiêu cực đối với đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Song, Đảng đã dám nhìn thẳng  vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Nghiêm khắc tự phê bình và phê bình như “rửa mặt hằng ngày”, kịp thời khắc phục sửa chữa những sai lầm khuyết điểm trong lãnh đạo đất nước; kiên quyết khắc phục những bảo thủ, trì trệ, lạc hậu trong tư duy, những biểu hiện của bệnh kinh nghiệm, giáo điều trong hoạt động thực tiễn của Đảng nói chung và từng cán bộ, đảng viên nói riêng. Bên cạnh đó, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là cơ sở, tiền đề vững chắc đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Trong năm qua, 06 đại án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử, nhiều sai phạm trong công tác cán bộ được phanh phui, nhiều cán bộ cấp cao sai phạm bị kỷ luật. Đáng chú ý như vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty In, Thương mại và Dịch vụ Agribank; vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy Việt Nam;  vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dệt Quế Võ và Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh... Điều đó thể hiện quyết tâm “làm sạch” của Đảng, nhất là trong tình hình tham nhũng đang trở thành quốc nạn. Đảng đã đưa ra một cách cụ thể 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đưa ra bốn nhóm giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái trên. Đây được coi là Nghị quyết đặc biêt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ,nhiều Nghị quyết quan trọng đã được thông qua, trong đó đặc biệt chú ý tới Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, và Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của đất nước tuy ổn định nhưng chưa vững chắc, bội chi ngân sách còn lớn, nợ công tăng nhanh, nợ chính phủ đã vượt trần cho phép, áp lực trả nợ lớn. Vì thế mà việc đổi mới mô hình tăng trưởng trở thành yêu cầu cấp bách. Đổi mới mô hình tăng trưởng vì thế bao gồm nhiều mắt xích; nhưng một trong những mắt xích quan trọng mà Nghị quyết TƯ mới ban hành nhấn mạnh, đó là: “Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn kết chặt chẽ với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế”. 

Một điểm quan trọng nữa là dù có đổi mới mô hình tăng trưởng như thế nào thì cũng cần theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bền vững thay vì tăng trưởng nóng; chỉ lo phục vụ nhu cầu trước mắt. Những sự cố môi trường xảy ra gần đây đã minh chứng cho điều này.

Đặc biệt, lần này, Nghị quyết đã thêm một lần nhấn mạnh việc tăng cường liên kết bốn nhà: Nhà nông - Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà khoa học. Và với nông nghiệp- một thế mạnh sẵn có của Việt Nam thì nhấn mạnh đến ưu tiên quan tâm đầu tư, cơ cấu lại, hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái bền vững, hiệu quả; phát triển chuỗi nông sản thực phẩm sạch, an toàn và nông sản thực phẩm hữu cơ phục vụ đời sống nhân dân và xuất khẩu. Trong Nghị quyết lần này, Trung ương đã nhấn mạnh đến việc hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. Có chính sách thu hút mạnh mẽ các nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Vẫn biết phía trước còn không ít khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Song với bản lĩnh vững vàng, tinh thần năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, biến thách thức thành cơ hội và biến cơ hội thành hiện thực phát triển sống động, đó là trách nhiệm lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong mùa xuân mới. 

Nguyễn Văn Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây