Các nhiệm vụ và giải pháp Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Thứ bảy - 06/03/2021 15:39 234 0
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng và sức lan tỏa mạnh mẽ đã hình thành xu thế phát triển mới trong nhiều lĩnh vực, trong đó có xu hướng chuyển đổi số trong chính quyền để xây dựng Chính quyền số.
Toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội sẽ chuyển sang môi trường số như: kinh tế số, xã hội số và cuộc sống số. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó có thể khẳng định hiện nay việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số là một trong những chủ trương lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Về phía tỉnh Hải Dương trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm và xem việc ứng dụng và phát triển CNTT là nhiệm vụ trọng tâm, là công cụ cốt lõi để xây dựng Chính quyền điện tử và đẩy mạnh cải cách hành chính. Việc xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh thông qua việc ứng dụng CNTT - Truyền thông và các phương tiện khác đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cải thiện hiệu quả hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Nhận thấy vai trò vô cùng quan trọng của chuyển đổi số, đồng thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, đề xuất các nội dung về chuyển đổi số cho tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Mục tiêu tổng quát: Đến năm 2030, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Hải Dương trở thành 1 trong 15 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có chỉ số cao nhất về Chính phủ số, kinh tế số của cả nước; Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân và doanh nghiệp.
Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% báo cáo định kỳ và văn bản hành chính được gửi nhận bằng văn bản điện tử; 100% các sở ban ngành UBND cấp huyện, cấp xã báo cáo định kỳ về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được thực hiện trên hệ thống phần mềm báo cáo của tỉnh, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ số bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm, Tư pháp...; Từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; Tối thiểu 70% các sở, ban, ngành có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh, kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP, hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; Phấn đấu đưa Hải Dương nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước về công nghệ thông tin; nhóm 25 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh; Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; Phấn đấu đưa Hải Dương thuộc nhóm tỉnh khá trong cả nước về chỉ số an toàn thông tin mạng.
12
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương quan tâm tới Chuyển đổi số. 

Mục tiêu định hướng đến năm 2030: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; Hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; Phấn đấu Hải Dương nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước về kết quả xây dựng Chính quyền số. Kinh tế số chiếm từ 25% đến 30% GRDP; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%; Phấn đấu Hải Dương nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước về công nghệ thông tin; nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh. Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%; Phấn đấu đưa Hải Dương thuộc nhóm tỉnh khá trong cả nước về an toàn thông tin mạng.
Để hiện thực hoá các mục tiêu đó, ngày 6/1/2020 vừa qua Hội nghị chuyên đề “Chuyển đổi số - Cơ hội và thách thức” đã được Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Hải Dương tổ chức với sự tham dự của hơn 400 đại biểu dự trực tiếp và 300 đại biểu trực tuyến tại các điểm cầu. Hội nghị đã mời các chuyên gia đầu ngành về công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn FPT để trao đổi các kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số với mục đích nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh về vai trò, tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình cụ thể nhằm nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết ở những lĩnh vực cấp thiết và có lợi thế.
Tiếp đó, ngày 16/1/2020, Hải Dương tiếp tục phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương - Chuyển đổi số để bứt phá” với sự tham gia của các Doanh nhân đại diện cho 250 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Có thể thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quản lý của tỉnh trong Hội nghị thể hiện quyết tâm lớn của Hải Dương trong chiến lược chuyển đổi số.
Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó, xác định thứ tự ưu tiên các dự án thành phần để triển khai có hiệu quả Đề án. Theo đó để đạt được các mục tiêu đặt ra, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh  các nhiệm vụ và giải pháp về chuyển đổi số. Dựa trên 6 nguyên tắc: Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; Người dân là trung tâm của chuyển đổi số; Thế chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số; Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là yếu tố then chốt để chuyển đổi số; Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số…
Có bốn nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:
Nhóm nhiệm vụ và giải pháp tạo cơ sở để Chuyển đổi số bao gồm: đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số (cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp); Phát triển hạ tầng số (bao gồm hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin, hạ tầng Internet vạn vật, hạ tầng dữ liệu); Phát triển nền tảng số (bao gồm các nền tảng như nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, nền tảng Internet vạn vật, nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng kết nối dịch vụ số hóa, nền tảng chuỗi khối, nền tảng định danh điện tử; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.
Nhóm nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Chính quyền số bao gồm: nhiệm vụ nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh, triển khai Kho dữ liệu dùng chung, phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của tỉnh và thực hiện số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của Chính quyền.
Nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế số bao gồm: nhiệm vụ chung cho các doanh nghiệp (bao gồm phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp), sứ mệnh của các doanh nghiệp CNTT-TT trong quá trình chuyển đổi số của tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và triển khai chính quyền số phục vụ phát triển Kinh tế số.
 Nhóm nhiệm vụ và giải pháp phát triển Xã hội số: trong đó sẽ tập trung ưu tiên lựa chọn chuyển đổi số ở một số ngành, lĩnh vực cung cấp các tiện ích và trải nghiệm mới cho người dân và doanh nghiệp và xã hội như: y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, giáo dục nghề nghiệp, du lịch, sản xuất công nghiệp, năng lượng. Sau đó sẽ triển khai các lĩnh vực khác khi có điều kiện.
Để triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ trên cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về: cơ chế, chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng cung cấp các dịch vụ số trên địa bàn, cơ chế, chính sách thúc đẩy để phát triển hạ tầng số. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nội dung tuyên truyền và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Cổng/Trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về Chương trình chuyển đổi số Quốc gia và Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh.
Các sở, ngành, địa phương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, đề xuất các nhiệm vụ cần ưu tiên triển khai; khuyến khích thực hiện các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm về chuyển đổ số trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin tham gia là nòng cốt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.  Cộng đồng dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân, chủ động, tích cực nâng cao các kỹ năng ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.
Chuyển đổi số sẽ là “Chiếc chìa khóa vàng” mở ra cho tỉnh Hải Dương những cơ hội chưa từng có. Chính quyền số giúp hoạt động hiệu quả hơn, hiệu lực hơn, minh bạch hơn. Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới. Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng.  
Nguyễn Cao Thắng
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
 Từ khóa: CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây