Chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ năm - 14/05/2020 23:56 333 0
Nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động trong cả nước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Có 09 nhóm đối tượng được hỗ trợ. Cụ thể như sau:
1. Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 01 tháng liên tục trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương
- Điều kiện hỗ trợ:
+ Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.
+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
+ Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
- Mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.
- Nơi nhận hồ sơ: UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở.
2. Đối với hộ kinh doanh có doanh thu do cơ quan thuế thực hiển quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/01/2020 tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020
- Điều kiện hỗ trợ:
+ Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15/1/2020 theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
+ Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng.
- Nơi nhận hồ sơ: UBND cấp xã.
3. Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Điều kiện hỗ trợ:
+ Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm 01/4/2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
+ Chấm dứt hợp đồng lao động hoăc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Nơi nhận hồ sơ: UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp.
4. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
- Điều kiện hỗ trợ:
+ Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
+ Cư trú hợp pháp tại địa phương.
+ Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Lái xe mô tô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách; Bán lẻ xổ số lưu động; Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.
- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Nơi nhận hồ sơ: UBND cấp xã.
5. Đối với người có công với cách mạng (bao gồm cả thân nhân người có công với cách mạng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng
- Đơn vị chi trả: UBND cấp xã hoặc Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội.
6. Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngfy 31/12/2019 của địa phương theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
- Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/người/tháng
- Đơn vị chi trả: UBND cấp xã
7. Đối với đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4/2020
- Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.
- Đơn vị chi trả: UBND cấp xã.
8. Đối với người sử dụng lao động có khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4-tháng 6/2020 thì được vay vốn để trả phần lương còn lại cho người lao động
- Điều kiện vay vốn:
+ Có từ 20% hoặc 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
+ Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.
+ Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.
- Mức cho vay: theo số lao động ngừng việc thực tế hàng tháng, tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng/người/tháng, không quá 03 tháng (từ tháng 4-tháng 6/2020)
- Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng.
- Lãi suất vay vốn 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm.
- Bảo đảm tiền vay: Không có tài sản bảo đảm.
- Đơn vị cho vay: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện.
image002
Chi  trả tiền hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19 tại xã Ngọc K, Tứ Kỳ, Hải Dương

9. Đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
- Nơi nhận hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm xã hội nơ người sử dụng lao động đăng ký tham gia và đóng bảo hiểm xã hội.
Tất cả các đối tượng được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chi phí hỗ trợ được trả hàng tháng, không quá 03 tháng.
Đáng chú ý, bắt đầu từ 12/5/2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, 6 dịch vụ công được cung cấp là: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Địa chỉ cổng Dịch vụ công quốc gia là www.dichvucong.gov.vn.
Lê Thanh Hà tổng hợp
 Từ khóa: HỖ TRỢ, COVID-19

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây