Phiếu đăng ký dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ 11 (2018-2019)

Thứ hai - 25/02/2019 03:04 713 0
Mẫu phiếu đăng ký dự thi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ 11.
Xem mẫu phiếu tại đây:
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Kính gửi: 
           - Ban tổ chức Hội thi STKT toàn quốc lần thứ XV (2018 - 2019)
           - Ban tổ chức Hội thi STKT tỉnh Hải Dương lần thứ XI (2018 - 2019)


A. Tôi là:  ............................................................................................................................
Trình độ học vấn: ......................................................................................................
Học hàm, học vị (nếu có): ..........................................................................................
Quốc tịch: ................................................... Giới tính: Nam      nữ     
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................ Dân tộc ................................
Đơn vị công tác (nếu có): ..........................................................................................
Địa chỉ nơi công tác: ..................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Email: ..................................................
Địa chỉ nhà riêng: .......................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Di động: ..............................................
Là tác giả (hoặc đại diện cho các đồng tác giả) của giải pháp dự  thi (tên giải pháp): 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
B. Hồ sơ gồm có (03 bộ, đánh dấu  vào mục nếu có tài liệu):
1. Phiếu đăng ký dự thi                   4. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu   
2. Bản mô tả giải pháp dự thi          5. Các tài liệu khác                              
3. Toàn văn giải pháp dự thi            
C. Các lĩnh vực dự thi:    
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông                    
2. Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, GTVT                        
3. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường                                                             
4. Y, dược                                                                          
5. Giáo dục và đào tạo                                                      
6. Vật liệu, hóa chất, năng lượng và các lĩnh vực khác    
D. Danh sách các đồng tác giả (nếu có):
Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (STKT) toàn quốc lần thứ XV (2018-2019), Hội thi STKT tỉnh Hải Dương lần thứ XI (2018-2019) cùng thoả thuận về phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:
STT    Họ và tên    Giới tính    Năm sinh    Đơn vị công tác     % đóng góp    Chức danh trong giải pháp    Ký tên
                            
                            
                            
                            
                            
                Tổng số    100%        
Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV (2018-2019) và Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ XI (2018-2019). Tôi (chúng tôi) xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi/tôi đang giữ. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
                         …………..….., ngày …. tháng …. năm 20…
CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN
(hoặc chính quyền địa phương)

    TÁC GIẢ
(hoặc đại diện tác giả)Ghi chú: - Ghi rõ đơn vị công tác của từng tác giả nếu không cùng một nơi.
        - Chức danh là cương vị khi tham gia thực hiện giải pháp kỹ thuật : chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, thành viên tham gia thực hiện giải pháp. 
      - Những người có đóng góp từ 20% trở lên mới được nhận giấy chứng nhận đoạt giải.
HƯỚNG DẪN VIẾT HỒ SƠ DỰ THI

Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm 03 bộ, bao gồm: phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi.
1. Phiếu đăng ký dự thi (ghi theo mẫu).
2. Bản mô tả giải pháp dự thi (viết khoảng 5-7 trang) gồm các nội dung sau: 
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);
- Ngày tạo ra giải pháp;
- Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), trong đó nêu rõ  nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.
- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi: Trong phần này mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;
- Thuyết minh về khả năng áp dụng được chứng minh (qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng…)
- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam;
- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;
- Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động…
          Đối với giải pháp là máy móc, thiết bị: Viết rõ tên, các bộ phận chủ yếu, mối liên kết giữa các bộ phận, mô tả sự hoạt động.
           Đối với giải pháp là quy trình, phương pháp chế tạo, xử lý: Viết rõ trình tự thực hiện các công đoạn, các thao tác của quy trình, điều kiện thực hiện như nhiệt độ, áp suất, thời gian….
Khi mô tả giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, ảnh, bản tính toán để minh hoạ.
3. Các tài liệu khác (nếu có)

4. Toàn văn giải pháp dự thi (sang trang riêng)
- Trình bày chi tiết các quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp.
- Trong phần này cần ghi chép lại toàn bộ các số liệu, hình ảnh, bảng biểu (nếu có)
- Các tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.MẪU BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ VI

* Tên giải pháp dự thi: ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………...…………………………………
……………………………………………………………………………………..………
* Ngày tạo ra giải pháp: …………………………………………………………………..
* Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), trong đó nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của giải pháp đó: ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi: ………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Thuyết minh về khả năng áp dụng của giải pháp dự thi được chứng minh (qua hợp đồng chuyển giao công nghệ, kết quả sản xuất thử nghiệm, kết quả bán hàng, hóa đơn bán hàng …)………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
* Thuyết mình về hiệu quả kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết (có các chỉ tiêu về kỹ thuật, kinh tế, ảnh hưởng về môi trường, xã hội) …………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(Bản mô tả có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc nhìn khác nhau và các tài liệu có liên quan khác; 5-7 trang)

Toàn văn giải pháp
- Trình bày chi tiết các quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp.
- Trong phần này cần ghi chéo lại toàn bộ các số liệu, hình ảnh, bảng biểu (nếu có).


Bìa ngoài
Tên cơ quan (nếu có) ….


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV (2018-2019)
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG LẦN THỨ XI (2018-2019)
Tên giải pháp:
Tên tác giả (hoặc đại diện tác giả):
Cơ quan (địa chỉ liên hệ):
Điện thoại liên hệ:


Hải Dương, ngày     tháng     năm 201
TẢI VỀ Ở ĐÂY

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây