Giới thiệu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương

DSC 8903
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên hiệp Hội Hải Dương.

Tính đến đầu nhiệm kỳ VI (2022-2027), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) Hải Dương có tổng số 24 Hi thành viên, 15 Hội viên tập thể, 01 Trung tâm trực thuộc; với hơn 48.047 hội viên. Ban Chấp hành gồm 47 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 05 ủy viên.
Thường trực Liên hiệp Hội Hải Dương gồm 01 Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch (trong đó có 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm) và 01 Tổng Thư ký.
I. CHỨC NĂNG CỦA LIÊN HIỆP HỘI HẢI DƯƠNG:
1.Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh; điều hòa, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các hội thành viên trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
2. Làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp Hội.
3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Hải Dương theo quy định của pháp luật.
II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA LIÊN HIỆP HỘI HẢI DƯƠNG:
1. Củng cố phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên.
2. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm các nội dung sau:
a) Phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách, kiến thức, tiến bộ về khoa học và công nghệ cho hội viên và nhân dân.
b) Tổ chức tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng các chủ trương chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các chương trình, mục tiêu, kế hoạch, đề án phát triển khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo.
c) Tham gia nghiên cứu ứng dụng khoa học, triển khai công nghệ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, hỗ trợ đưa nhanh các tiên sbooj khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống.
d) Là Cơ quan thường trực: Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Côn Sơn Hải Dương; Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng cấp tỉnh. Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam (VIFTOTEC) trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tổ chức, hướng dẫn, động viên nhân dân tham gia vào các hoạt động khoa học công nghệ.
đ) Tích cực góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhất là các tài năng trẻ.
3. Làm đầu mối quan hệ giữa các hội thành viên với cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác; làm đầu mối kế hoạch về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động Liên hiệp hội.
4.  Động viên tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp của người trí thức.
III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA LIÊN HIỆP HỘI HẢI DƯƠNG TRONG NHIỆM KỲ 2022-2027
1. Phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác nghiên cứu cụ thể hóa và đánh giá tổng kết thực hiện các văn bản của Đảng về Liên hiệp Hội
Chủ động đề xuất và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh việc tuyên truyền; cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng liên quan đến hoạt động Liên hiệp Hội theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị; Kết luận số 93/KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị.
2. Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội
Tiếp tục củng cố, kiện toàn Liên hiệp Hội theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, chuyên nghiệp và hiệu quả phù hợp với mô hình Liên hiệp Hội chung của cả nước. Phối hợp với các sở, ban, ngành củng cố kiện toàn tổ chức, hoạt động của các Hội thành viên. Phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong hoạt động hội, đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động.
3. Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn của Liên hiệp Hội, hoạt động nghề nghiệp của các Hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc
3.1. Hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH&CN
Liên hiệp Hội và các Hội, đơn vị thành viên thường xuyên đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đưa tri thức khoa học và công nghệ đến với các tầng lớp nhân dân. Đồng thời chú trọng tuyên truyền những kết quả, mô hình điển hình trong hoạt động khoa học kỹ thuật, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội góp phần lan tỏa mạnh mẽ về vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội trong đời sống xã hội.
3.2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định loại hình đề án, dự án hoặc các chủ trương chính sách cần lấy ý kiến TV,PB&GĐXH của Liên hiệp Hội tỉnh trước khi các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Liên hiệp Hội tỉnh và các hội thành viên chủ động thực hiện TVPB&GĐXH trong quá trình xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, các chương trình, dự án lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động tập hợp trí thức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và giải pháp thực hiện để tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong quá trình xây dựng những chủ trương, những chính sách lớn và các dự án quan trọng, đặc biệt là chủ trương về phát triển KH&CN và chính sách đối với trí thức vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
3.3. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phải bảo đảm gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường phù hợp với thời kỳ công nghệ 4.0. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù đối với chuyên gia có trình độ cao đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, tỉnh ngoài về tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; cơ chế phối hợp để các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao ở Trung ương thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về địa phương thông qua các hình thức như: Liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học triển khai nghiên cứu, ứng dụng các dự án, đề tài khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề đặt ra ở tỉnh; tăng cường mối quan hệ với các hội chuyên ngành trung ương và các trường đại học, viện nghiên cứu… để tổ chức hội thảo chuyên đề, tranh thủ các dự án, các chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới; tìm kiếm sự hợp tác với các tổ chức khoa học kỹ thuật quốc tế; hằng năm, phối hợp với một số thành viên đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đẩy mạnh liên kết với một số Viện nghiên cứu, Trường Đại học để triển khai các hoạt động khoa học công nghệ.
3.4. Hoạt động tôn vinh trí thức, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ
Tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm tạo cơ chế chính sách về hoạt động, tập hợp đoàn kết và thu hút, tôn vinh đội ngũ trí thức. Định kỳ 2 năm một lần tổ chức cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu gặp mặt với lãnh đạo tỉnh.
Hằng năm, tổ chức kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam bằng các hình thức hội thảo khoa học; tích cực tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật trong tỉnh tham gia Giải thưởng, Hội thi sáng tạo kỹ thuật. Khuyến khích và định hướng nghiên cứu phát triển các sản phẩm khoa học kỹ thuật có tính ứng dụng cao phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân.
Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng Giải thưởng KH&CN Côn Sơn Hải Dương, Giải thưởng KHCN Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh hai năm một lần, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh hàng năm do Liên hiệp Hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức và tham gia dự thi toàn quốc.
4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Cơ quan Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh
Củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp của các phòng, ban của Cơ quan Thường trực để đảm bảo tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên hiệp Hội, hỗ trợ hiệu quả các hội thành viên, các hội viên tập thể và quan tâm đến quyền lợi của hội thành viên, của trí thức hội viên, đặc biệt là hội viên trẻ.
5. Tăng cường hoạt động phối hợp với các cấp, các ngành
Tăng cường phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh với các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan theo Quy chế phối hợp số 04-QC/TU ngày 30/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương; định kỳ sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, thông qua đó xác định nội dung đổi mới cơ chế và nội dung phối hợp hoạt động cho cả nhiệm kỳ.
6. Tham gia các hoạt động xã hội
Liên hiệp Hội và các Hội thành viên, hội viên tập thể tích cực tham gia vào các hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Tỉnh ủy, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động như: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Khuyến học, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ phòng chống dịch bệnh. Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước
7. Công tác thi đua, khen thưởng
Chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước, của Liên hiệp Hội Việt Nam đến các Hội thành viên, hội viên tập thể và đội ngũ trí thức trong tỉnh.
Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế chính sách khen thưởng tôn vinh đội ngũ trí thức tỉnh Hải Dương. Phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh làm tốt công tác  khen thưởng của Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi Sáng tạo thanh tiếu niên nhi đồng cấp tỉnh.                                   Phấn đấu hàng năm đều hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao, trong nhiệm kỳ Liên hiệp Hội tỉnh được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.
Ban Biên tập

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây